Budapest XI. ker. Kondorosi út. 2/A, Telefon: +36/1/801-8160, Fax: +36/1/203-2475
letöltések   pályázatok  
» GarAgent AutóTeszt Hungary KFT
» Elérhetőségeink
» Térkép
» Referenciák
» Minősítések, jóváhagyások
» Partnerek
» Álltalános Garanciális feltételek
» Általános Szállítási Feltételek
» Akciós Feltételek
» Hibajelentés
 Általános Szállítási Feltételek

 

Általános Szállítási  Feltételek:

 

1.        Felek jogai és kötelezettségei:

 

1.1.       A felek megállapodnak, hogy a VEVŐ megrendelése alapján az ELADÓ leszállítja, és megállapodás alapján üzembe helyezi, a jelen szerződés tárgyát képező garázsberendezéseket (továbbiakban berendezéseket) a jelen szerződésben meghatározott telephelyen.

1.2.       A VEVŐ a telepítés helyszínén a ELADÓ által megadott alapozási rajzok és utasítások, ill. a ELADÓ-val egyeztetett kiviteli tervek alapján elvégzi a berendezések telepítéséhez szükséges alapozási munkálatokat, amennyiben a berendezés üzembe helyezéséhez ez szükséges.

1.3.       A VEVŐ a telepítés helyszínén biztosítja az üzembe helyezéshez szükséges építészeti munkák elvégzését, a berendezések működéséhez szükséges elektromos, levegő, olaj és egyéb rendszerek kiépítését, és a berendezéseknek az elektromos hálózatra történő bekötését, valamint a berendezések telepítéséhez, üzembe helyezéséhez esetlegesen szükséges, a berendezések szállítási terjedelmén túli szerelési anyagokat.

Az ELADÓ a berendezések telepítését csak a szereléshez szükséges feltételek megléte, és a berendezések működtetéshez szükséges rendszerek kiépítése és üzembe helyezése után kezdi meg.

1.4.       A VEVŐ a telepítés helyszínén saját költségére megszervezi a berendezések lerakodását és a berendezés végső telepítési helyére történő mozgatását.

1.5.       Az ELADÓ vállalja, hogy szerződés aláírásával egyidejűleg a VEVŐ rendelkezésére bocsátja a megrendelt berendezések alapozási rajzait ill. telepítési dokumentációját.

1.6.       Az ELADÓ vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező berendezéseket a jelen szerződés Szállítási határidő  pontja szerinti határidőknek megfelelően a VEVŐ részére saját telephelyén átadja, illetve, külön díjazás fejében VEVŐ részére leszállítja, és üzembe helyezi.

1.7.       Az ELADÓ vállalja, hogy azon berendezéseknél, amelyeknél ez szükséges, elvégzi az üzembe helyezéskori kalibrálást, hitelesítést, valamint az emelő berendezések vizsgáztatását az üzembe helyezés időpontjában érvényes díjszabásának megfelelő díjazás ellenében.

1.8.       Az ELADÓ vállalja, hogy a berendezések üzembe helyezését követő 5 napon belül átadja a VEVŐ szakemberei részére a berendezések magyarnyelvű használati és karbantartási utasítását, a hitelesítési jegyzőkönyveket, és egyéb szüksége okmányokat. Az érintésvédelmi jegyzőkönyvek beszerzéséről a VEVŐ köteles gondoskodni.

1.9.       Az ELADÓ kijelenti, hogy az általa szállított berendezések mindegyike dokumentálható módon megfelel a Magyarországon jelenleg érvényes munkabiztonsági és egyéb előírásoknak.

1.10.    Az ELADÓ kijelenti, hogy az általa szállított berendezések megfelelnek a Közlekedési Felügyelet jelenlegi követelmény rendszerének.

 

2.        Fizetési feltételek:

 

2.1.       A szerződés aláírását követően a VEVŐ a Fizetési ütemezés szerinti előleget átutalja az ELADÓ MKB –nál vezetett 10300002-20181181-00003285 számú számlájára, vagy kézpénzben fizeti be az ELADÓ pénztárába az előleg kifizetése a teljesítés megkezdésének feltétele.

2.2.       A szerződés értékének fennmaradó részét a VEVŐ Fizetési ütemezés szerint az ELADÓ által kiállított számla alapján, átutalással vagy készpénzben egyenlíti ki.

2.3.       Amennyiben a VEVŐ bármelyik berendezés üzembe helyezéséhez szükséges feltételeket az ELADÓ-nak fel nem róható okok miatt, nem biztosítja, úgy a ELADÓ a jogosulttá válik a szerződés összegére a Fizetési ütemezés szerint akkor is, ha az érintet berendezés nem került üzembe helyezésre.

2.4.       A ELADÓ-nak a berendezések üzembe helyezésére vonatkozó kötelezettsége a 2.3 pont szerinti esemény bekövetkezte esetében sem szűnik meg, és azt köteles a feltételek biztosítása után, egy kölcsönösen egyeztetet időpontban elvégezni.

A VEVŐ köteles a ELADÓ-nak az utólagos üzembe helyezéssel kapcsolatos esetleges többletköltségeit megtéríteni.

2.5.       A berendezések a vételár teljes összegének kifizetéséig a ELADÓ tulajdonát képezik. A VEVŐ a berendezéseket a vételár teljes összegének kifizetéséig használatba nem veheti. A berendezések tulajdonjoga a teljes vételárnak az ELADÓ bankszámlájára történő befolyása után száll át a VEVŐ-re.

 

3.        Garanciális feltételek, szervízelés, karbantartás:

3.1.       A ELADÓ az általa szállított berendezésekre 12 hónap garanciát vállal az üzembe helyezés időpontjához képest.

3.2.       A garancia nem terjed ki a természetes kopásra és a gyorsan kopó alkatrészekre (tömítések, ékszíjak, csapágyak, stb.).

3.3.       A garancia nem vonatkozik a következőkre:

þ         nem rendeltetésszerű használat miatti meghibásodások, sérülések;

þ         szakszerűtlen kezelésből, üzemeltetési előírások be nem tartásából származó meghibásodások, sérülések;

þ         számítógépes programok, adatbázisok újrainstallálása;

þ         nem megfelelő tárolásból eredő meghibásodások, sérülések;

þ         feszültségingadozás, hálózati zavar, elektromos zárlat miatt bekövetkező meghibásodások;

þ         leesés, ütődés, beázás vagy túlterhelés, ill. mechanikai sérülés miatt bekövetkezett vagy ezekkel összefüggésben keletkezett bármely meghibásodás;

þ         nem előírás szerinti alapozás, ill. építészeti munkák miatti meghibásodások;

þ         nem megfelelő kenőanyagok alkatrészek használatából eredő meghibásodások;

þ         nem eredeti vagy hibás alkatrészek felhasználásából eredő meghibásodások;

þ         a karbantartási utasítások be nem tartásából eredő meghibásodások

þ         mérővezetékekre, elektromos kábelekre, akkumulátorokra, tömlőkre, mérőcsipeszek, szondákra, szűrőbetétekre, nyomtató kellékekre;

3.4.       Az ELADÓ vállalja, hogy külön megállapodás keretében késsz elvégezni az általa szállított berendezések időszakos karbantartását, hitelesítését és vizsgáztatását, a garanciális és garancián túli javítását.

3.5.       VEVŐ tudomásul veszi, hogy a berendezésekkel szállított szoftverekre a szoftver gyártója által megadott szoftverhasználatra vonatkozó licenc megállapodás feltételei vonatkoznak.

3.6.       VEVŐ tudomásul veszi, hogy a szerviz jelszavakkal és vagy hardver kulccsal védett szoftverek esetében ELADÓ a szerviz jelszavak kiadására nem kötelezhető.

 

4.        Kötbérek szankciók:

4.1.       A ELADÓ köteles a VEVŐ részére 10 napi teljesítési késedelmen túl, napi 0,05 % kötbért fizetni a le nem szállított áru értéke után.

4.2.       A VEVŐ köteles a ELADÓ részére a 3.1 pont szerinti fizetési határidőkhöz képest 10 napi fizetési késedelem után napi 0,05 % kötbért fizetni.

4.3.       Az 5.1 ill. 5.2 pont szerinti kötbér összege az árú értékének maximum 8 %-a.

 

5.        Általános feltételek

5.1.       Jelen szerződés módosítása csak a felek kölcsönös beleegyezése esetén kizárólag írásban lehetséges.

5.2.       A szerződés egyoldalú felmondása kizárt. Ha felek valamelyike a szerződést feltételeinek teljesítését egyoldalúan megtagadja, úgy köteles a másik fél addig felmerült összes költségét a szerződést megsértését követő 15 napon belül megtéríteni.

5.3.       Olyan rendkívüli események esetében, melyek nem függnek a felek akaratától /természeti csapások, háborús helyzet, leküzdhetetlen szállítási problémák, állami rendelkezések, melyek lehetetlenné teszik a szerződés feltételeinek teljesítését, stb./ a felek kölcsönösen értesítik egymást az akadályoztatásról és megállapodnak a szerződés teljesítésének új időpontjairól ill. a szerződés felmondásáról. Ebben az esetben a felek nem élnek a szankciók lehetőségével.

5.4.       A felelek a szerződés teljesítése folyamán felmerült problémákat tárgyalások útján rendezik.

5.5.       Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. És egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

5.6.       Jelen szerződés 2 egyforma példányban készült és az aláírása napján lép hatályba.

5.7.       Jelen szerződést elolvasás és értelmezés után a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják

  [ Főoldal l Elérhetőségek l Oldaltérkép l Copyright l Jogi Nyilatkozat l Impresszum ]
by xGraFiX